Sosyal Sorumluluk Politikamız

İnsana ve çevreye değer veren şirketimiz faaliyetlerini dürüstlük, güven ve çağın gerekleri doğrultusunda sürdürmeyi hedeflemektedir.  Üretim tesisimizde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarına ve sosyal standartlara uygun olarak çalışmaktayız.

ACAR sahip olduğu tevazu ve insana saygı öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder ve faaliyetlerimizi aşağıdaki ilkelere uygun olarak sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.

Çocuk İşçilik

Çocuk işçi çalıştırılmaması konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) anlaşmalarına uygun hareket ederiz, tedarikçilerimizin de söz konusu mevzuat kapsamında uyum içerisinde olmasını gözetiriz.

ACAR ‘da çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde 18 yaşını doldurmamış personel eğitim amacı dışında çalıştırılmamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması

ACAR olarak tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımıza daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak amacıyla tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlayacak eğitimler düzenlemesini sağlamaktayız. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmekte ve tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için gerekli yasal tedbirleri almaktayız.

Zorla Çalıştırmama

ACAR ‘da hükümlü çalıştırma, borç karşılığında çalıştırma, senede bağlı olarak ya da herhangi başka şekillerde zorla çalıştırma yaptırılmaz. Tüm işçilerin özgürce işe başlayıp işten çıkma hakkı vardır. Tüm çalışanlarımız eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.

ACAR ‘da fazla mesailerde gönüllülük ilkesine uyulur, çalışanlarımıza hiçbir şekilde fazla mesai konusunda dayatma yapılmaz.

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

ACAR ‘da çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmayan bir iş ortamı sağlamaktayız.

Çalışma Ortamı

ACAR olarak İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

Ayrımcılığın Önlenmesi

ACAR ‘da tüm çalışanlarımız eşit haklara sahiptir. Hiç kimseye, istihdam edildiği süre boyunca, işe alınma, ücret ve diğer haklar, terfi, disiplin, işten çıkarılma, eğitime erişim veya emeklilik konuları da dahil olmak üzere cinsiyet, ırk, milliyet, din, yaş, bedensel engel, cinsel tercih, uyruk, siyasi tercih, sendika üyeliği, sosyal sınıf medeni durum, inanç, etnik köken vb. konularda ayrım yapılmamakta, sadece iş yapabilme becerileri esas alınmaktadır.

Ücret ve Sosyal Haklar

ACAR’ da Çalışanlarımıza yasaların belirlediği tüm sosyal haklar tanınmakta ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamakta ve fazla mesaileri yasaların öngördüğü şekilde ödenmektedir. Şirketimizde herhangi bir ayrımcılık söz konusu olmadan eşit işe eşit ücret politikası uygulanmaktadır.

Çalışma Saatleri  

ACAR’ da verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu çalışmaktayız. Kurumumuzda her türlü mesai gönüllük esasına dayanır.

İşe Alım ve Düzenli İstihdam

ACAR olarak sosyal uygunluk gerekliliklerinin sürekliliğini sağlamak için işe alım esnasında teknik ve mesleki bilgi birikimi kadar şirketin kuralları ve sosyal uygunluk şartlarına uyumun da önemli gerekli ve kriter olarak kabul edilir ve çalışanların düzenli istihdam ve sosyal güvencesi sağlanır. İşe alımlarda kesinlikle hiçbir konuda ayrımcılık yapılmaz.

Örgütlenme Özgürlüğü

ACAR ’da herhangi bir ayrım yapılmadan tüm çalışanlarımızın özgürce örgütlenme, toplu sözleşme yapma ve temsil edilme hakkına ve Sivil Toplum Kuruluşlarına üye olmalarına saygı duymaktayız.

Rüşvet ve Yolsuzluk

Acar her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Acar ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisi devam ettirilmez. Bu konuda kurum politikası çalışanlara tebliğ edilmiş ve gerekli eğitimler verilmiştir.

Dilek ve Şikayetlerin İletilmesi

ACAR ’da   her çalışanın dilek ve şikayetini özgürce iletebileceği ve zamanında ve etkin geri bildirim yapılmasına olanak sağlayan sistem kurulmuştur ve dilek ve şikâyet mekanizması teşvik edilmektedir. Acar çalışanlarına dilek, öneri ve şikâyet bildirimleri neticesinde misilleme yapılmayacağını taahhüt eder.

Ayrıca “Açık Kapı Politikası Yönetim” anlayışına sahip firmamızda çalışanlar yönetime her türlü fikir, öneri ve geri bildirimlerini rahatça iletebilmektedir.

Çevre Duyarlılığı

ACAR olarak tüm faaliyetlerimizde yürürlükteki Çevre Mevzuatına uymakta ve çevre kirlenmesini önlemeyi hedeflemekteyiz. Sürdürülebilir sağlamak amacıyla Karbon Ayak izimizi azaltmak ve Sıfır Atık hedeflerimiz arasındadır.

Gönüllülük

ACAR olarak kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz ve çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.

ACAR BASIM

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI 

ACAR BASIM

YÖNETİM KURULU BAŞKANI